Methoden en voorwaarden – Méthodes et conditions

PhilGene biedt u een methodische aanpak voor uw vraag:

 1. Voorbereiding:
  • Definiëring van uw vraag.
  • Aanlevering van uw voorhanden relevante informatie.
  • Aanbieding van een onderzoeksplan.
  • Opmaken van een onderzoekscontract.
 2. Intern onderzoek:
  • Onderzoek in (inter) nationale digitale databases.
 3. Extern onderzoek:
  • Genealogisch onderzoek in archieven en bij genealogische en historische verenigingen.
  • DNA onderzoek bij Family Tree DNA.
 4. Analyse en samenvatting:
  • Van de verkregen informatie zoals documenten en / of DNA rapporten.
  • Van transcripties en vertalingen in Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 5. Rapportage:
  • U ontvangt een helder onderzoeksrapport in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.

DNA Privacy en gezondheid

Privacy: PhilGene Pays-Bas en Family Tree DNA hanteren een streng privacy beleid. FTDNA heeft zich verplicht aan het U.S.-EU Safe Harbor programma – de Europese Commissie richtlijn met betrekking tot Data Bescherming.

Analyseert u gezondheidsinformatie? Staat u verzekeringsmaatschappijen toe toegang tot enige informatie te hebben? Nee. PhilGene Pays-Bas en Family Tree DNA verkopen geen klinische of diagnostische testen. Onze testen zijn bestemd voor genealogie.

Colofon

Alle informatie en diensten welke op onze webpagina's zijn gepresenteerd zijn naar ons weten en naar alle wetenschap correct. Deze informatie is gebaseerd op publieke bronnen en erkend als correct op het moment van schrijven. Derhalve kan geen garantie worden gegeven betreffende de algemene geldigheid en de correctheid van deze informatie.

PhilGene vous offre une approche méthodique pour votre demande:

 1. Préparation:
  • Définition de votre demande.
  • Fournir votre information importante à nous.
  • Offre d'un plan de recherche.
  • Dresser un contrat de recherche.
 2. Recherche interne:
  • Recherche des bases de données digitales (inter) nationale.
 3. Recherche externe:
  • Recherche généalogique dans les archives et des associations généalogiques et historiques.
  • Recherche ADN au Family Tree DNA.
 4. Analyse et résumé:
  • De l'information obtenue comme des documents et / ou rapports ADN.
  • Des transcriptions et traductions en Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais.
 5. Rédaction:
  • Vous recevez un rapport de recherche clair en Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais.

ADN Confidentialité et santé

Confidentialité: PhilGene Pays-Bas et Family Tree DNA conduisent une politique de confidentialité sévère. FTDNA s'est engagé au programme U.S.- EU Safe Harbor – la directive de la Commission Européenne sur la Protection des Données.

Est-ce que vous analysez de l'information de santé et donnez-vous de l'information au secteur des assurances? Non. PhilGene Pays-Bas et Family Tree DNA ne vendent pas des tests cliniques ou diagnostiques. Nos tests sont pour la généalogie.

Impressum

Toutes les informations et services présentés dans ces pages électroniques sont à notre connaissance et en toute connaissance exactes. Ces informations sont basées sur des sources publiques et reconnues comme étant exactes au moment de l’émission. Ainsi, aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne l’universalité et l’intégrité de ces informations.